Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
 
1.1
In deze voorwaarden wordt Jamabeek Computers, gevestigd J.Th.Tooroplaan 145 te Ede, verder aangeduid als Jamabeek Computers. In geval van levering van diensten wordt onder Jamabeek Computers mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.

1.2
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Jamabeek Computers betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Jamabeek Computers en een (potentiële) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

1.4
Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Jamabeek Computers tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

1.5
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.6
Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Jamabeek Computers .

1.7 
Jamabeek Computers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1
Alle offertes van Jamabeek Computers , in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Jamabeek Computers zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Jamabeek Computers dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3
Mondelinge toezeggingen verbinden Jamabeek Computers slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Jamabeek Computers .

2.4
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Jamabeek Computers verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Jamabeek Computers te verrichten wezenlijk andere prestatie. Jamabeek Computers behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van Jamabeek Computers met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van Jamabeek Computers .

3.2
Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.

3.3
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door Jamabeek Computers is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Jamabeek Computers zijn bevestigd.

3.4 
Jamabeek Computers heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 8 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

Artikel 4. Prijzen

4.1
De zaken van Jamabeek Computers worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Jamabeek Computers . De diensten van Jamabeek Computers worden verricht tegen de prijs die Jamabeek Computers na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

4.2
Alle aanbiedingen van Jamabeek Computers zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.

4.3
Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde wordt een bedrag voor order- en administratiekosten in rekening gebracht.Artikel 5. Levering

5.1
De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 20 werkdagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

5.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Jamabeek Computers de wijze van verzending. In geval Jamabeek Computers de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Jamabeek Computers . Jamabeek Computers draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

5.3
Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5.4
De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 20 werkdagen, uitgezonderd bestellingen die pre-order producten bevatten of producten met een onbekende levertijd. Deze producten worden gekenmerkt met een speciale status, waar de koper bekend mee is. Indien de levertijd van de bestelling binnen 20 werkdagen niet haalbaar is, zal Jamabeek Computers de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief product te kiezen, een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 20 dagen teruggestort.

5.5 
Jamabeek Computers is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

5.6
In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Jamabeek Computers op te geven opslagplaats, heeft Jamabeek Computers het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Jamabeek Computers gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.7
Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Jamabeek Computers .

5.8
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Jamabeek Computers geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Jamabeek Computers bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225, -

5.9
Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.9a
Bestellingen boven € 1000,00 kan/wordt een voorschot gevraagd met een bedrag die boven de € 1000,00 verschild. (bv. bestelling € 1400,00 kan besteld worden met een aanbetaling van € 400,00)

Artikel 6. Afkoelingsperiode

6.1
Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Jamabeek Computers te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2
Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief ) aan Jamabeek Computers te melden. De koper dient het product - na aanvraag van een rma nummer - te sturen naar een door Jamabeek Computers vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

6.3
Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Jamabeek Computers ingevolge artikel 6.1. en 6.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Jamabeek Computers het aankoopbedrag van de ingeleverde producten binnen veertien (14) werkdagen nadat Jamabeek Computers het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.

6.4 
Jamabeek Computers behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Jamabeek Computers of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Jamabeek Computers schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Jamabeek Computers de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Jamabeek Computers heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 
Jamabeek Computers behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Jamabeek Computers aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Jamabeek Computers ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Jamabeek Computers van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen Jamabeek Computers en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.


Artikel 8. Aflevering en reclames

8.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is jamabeek Computers voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

8.2 
Klachten over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Jamabeek Computers.

8.3
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 9. Garantie

9.1
De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Jamabeek Computers op te geven adres, onder vermelding van een bij Jamabeek Computers op te vragen RMA-nummer.

9.2 
Jamabeek Computers verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde `carry-in`- garantie op fabricage- en materiaalfouten, wat inhoudt dat de kosten voor het retourneren na 8 dagen van aanschaf van en naar de koper voor rekening van de koper zijn.

9.3
In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u een proces-verbaal in te dienen bij het TNT postkantoor. Dit proces-verbaal dient u in bij Jamabeek Computers binnen 2 dagen na aflevering van de goederen, waarna Jamabeek Computers zorgt voor de afwikkeling van de transportschade.

9.4
Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur toe te zenden per mail of toe te voegen bij de retourzending.

In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan € 15 administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht

9.5
Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) in assortiment of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.

9.6
Geen garantie wordt gegeven op toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu`s van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.

9.7
Een uitzondering op 9.1 vormen TFT monitoren met 1 of 2 defecte pixels. Deze komen niet in aanmerking voor garantie, tenzij bij de bestelling de zogenaamde "Nul dode pixels garantie" is afgenomen.

9.8
De garantie voor de producten van Jamabeek Computers die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Jamabeek Computers een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.
E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.

9.9
Met betrekking tot producten van derden is Jamabeek Computers tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

9.10
Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen.

9.11
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Jamabeek Computers liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Jamabeek Computers zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

9.12
Indien de koper aan Jamabeek Computers een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Jamabeek Computers . De koper zal al dan Jamabeek Computers vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

9.13
Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Jamabeek Computers garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

9.14 
jamabeek Computers is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Jamabeek Computers in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Jamabeek Computers niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Jamabeek Computers .

10.2
De koper vrijwaart Jamabeek Computers te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

10.3
Onverminderd het vorenstaande is Jamabeek Computers in ieder geval nimmer aansprakelijk:
• wegens niet of niet tijdige levering;
• voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
• in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt
voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
• voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Jamabeek Computers `s bedrijfsruimte bevinden;
• voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
• voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
• voor schade door geleverde software;
• voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
• voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

10.4
Indien Jamabeek Computers in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Jamabeek Computers slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

10.5
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Jamabeek Computers nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

10.6
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Jamabeek Computers ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 11. Ontbinding

11.1
Indien de koper zijn verplichtingen jegens Jamabeek Computers niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Jamabeek Computers te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

11.2
In de gevallen onder 11.1 genoemd, heeft Jamabeek Computers het recht, zonder enige ingebrekestelling, harezijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.3 
Jamabeek Computers is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

11.4
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Jamabeek Computers schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

11.5
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

11.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Jamabeek Computers verrichte prestaties, en heeft Jamabeek Computers onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 12. Software

12.1
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.


Artikel 13. Toepasselijkheid

13.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

13.2
Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Jamabeek Computers en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Arnhem, met dien verstande Jamabeek Computers het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

14.2
De koper van goederen van Jamabeek Computers in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Jamabeek Computers in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Jamabeek Computers .


Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.